Crack International Art Camp 2010

Curator: Shawon Akand

Participants

18 Artist participated

 • Ananta Das
 • Anarja Tapos
 • Delowar Hossain
 • Kanak Aditya
 • Karishma Chowdhury
 • Polash Chowdhury
 • Rahul Anand
 • Shawon Akand
 • Shikh Sabbir Alam
 • Tanjim Ahmed Bijoy
 • Saiful Islam Jarnal
 • Rajon
 • Sayeem Hosain
 • Abdus Salam
 • Sanjoy
 • Abu Naser Robi
 • Joya Shahrin Haque
 • Asim Halder Shagor