Crack International Art Camp 2011

Curator: Rahul Anand

Participants

22 Artist participated

Participants (Bangladesh)

 • Ananta Das
 • Anarja Tapos
 • Delowar Hossain
 • Kanak Aditya
 • Polash Chowdhury
 • Rahul Ananda
 • Shawon Akand
 • Shikh Sabbir Alam
 • Tanjim Ahmed Bijoy
 • Abdus Salam
 • Abu Naser Robi
 • Asim Halder Shagor
 • Banya
 • Jaurnul
 • Joya Shahrin Haque
 • Progya
 • Rajon
 • Sayeem Hosain
 • Tanju

Participants (Abroad)

 • Debashis Barui
 • Koustav Nag
 • Shatadra Sovan